บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด

เป็นบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง - ขนถ่ายสินค้าทางน้ำในประเทศและภูมิภาคเอเชีย ที่มีการจัดการเป็นเลิศด้านการบริการและ
มีมาตรฐานระดับสากล

พรปิยะฌาน โลจิสติกส์

about us

        เริ่มต้นขึ้นจากธุรกิจครอบครัว ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านการเดินเรือเป็นหลักและพัฒนามาจนทำให้เกิดธุรกิจในนาม "บริษัทพรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด" ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจนี้

ปี 2530 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลชื่อ "หจก. จินดานำโชค"
ปี 2535 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลชื่อ "หจก. พรปิยะขนส่ง"
              เงินทุนในการจดทะเบียน 600,000 บาท
ปี 2538 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลชื่อ "บริษัท พรปิยะขนส่ง 1995 จำกัด"
              เงินทุนในการจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ปี 2550 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลชื่อ "บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จำกัต"
              เงินทุนในการจดทะเบียน 30,000,000 บาท
ปี 2554 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลชื่อ "บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด"
              เงินทุนในการจดทะเบียน 215,000,000 บาท

Mission

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง - ขนถ่ายสินค้าทางน้ำในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศด้านการบริการและมีมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจองค์กร (MISSION)

1. พัฒนาระบบการบริหารให้เป็นมาตรฐานสากลพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. มุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กร

3. พัฒนาและปรับปรุงเรือลำเลียง เรือลากจูง และโฟลทติ้งเครน เครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีมาตรฐานทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ตามมาตรฐาน IMO (Internal Maritime Organization)

4. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและประโยชน์ต่อลูกค้า ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ถือหุ้น และต่อพนักงาน

5. สร้างความมั่นใจและบริหารความเสี่ยงของลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการประกันภัยทั้งตัวเรือ Total loss และ P&I

6. เตรียมความพร้อมขององค์กร ในการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Mission

นโยบายการบริหารงานคุณภาพ

(Quality Management Policy)

องค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการบริการขนส่งขนถ่ายสินค้า อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์คุณภาพ

(Quality Objective)

1. เพื่อการพัฒนาบุคลากร เรือ และเครื่องจักรอุปกรณ์ / ปรับปรุงวิธีการขนส่ง-ขนถ่ายสินค้า ให้ได้ตามมาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

2. เพื่อการควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการขนส่ง-ขนถ่ายสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรพร้อมมีการตรวจสอบระบบ และทบทวนกลับอย่างชัดเจน

3. เพื่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักหลักธรรมาภิบาล โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “Corporate Social Responsibility (CSR.)

.............................................

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Safety, Occupational Health and Environmental Policy

องค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการบริการขนส่งขนถ่ายสินค้า และ ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สินค้าของลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยฯ

(Safety Objective)

1. ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีเป้าหมายที่จะทำการลดการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลง 50% เมื่อเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา

3. ทำการควบคุมป้องกันอันตราย อุบัติเหตุที่อาจจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต สินค้าทรัพย์สิน สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมีการตรวจประเมินติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลกรด้านความปลอดภัย ให้มีบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อควบคุมป้องกันอุบัติเหตุร่วมกัน

"บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับเกียรติบัตร การดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการ ระดับทองแดง จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560"

Mission

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Safety, Occupational Health and Environmental Policy

องค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการบริการขนส่งขนถ่ายสินค้า และ ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สินค้าของลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยฯ

(Safety Objective)

1. ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีเป้าหมายที่จะทำการลดการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลง 50% เมื่อเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา

3. ทำการควบคุมป้องกันอันตราย อุบัติเหตุที่อาจจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต สินค้าทรัพย์สิน สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมีการตรวจประเมินติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลกรด้านความปลอดภัย ให้มีบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อควบคุมป้องกันอุบัติเหตุร่วมกัน

Mission

"บริษัทพรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด" ได้ดำเนินงานด้านการบริหารงานคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้...

"บริษัทพรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด" ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2554 - 14 มิถุนายน 2560

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

>>> Click<<< รับชมวีดีโอ

บริษัทในเครือพรปิยะฌาน

บริษัท พรปิยะฌาน
โลจิสติกส์ จำกัด

ลักษณะธุระกิจ: เป็นการให้บริการโลจิสติกส์ทางน้ำ รวมถึงบริการเรือลำเลียง เรือลากจูง บริการขนถ่ายสินค้าโดยเรือโฟลทติ้งเครน และการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พรปิยะฌาน
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ: บริการซ่อม,สร้างเรือลำเลียง,เรือลากจูง และเรือทุกประเภท

บริษัท สยามมารีน
ลิสซิ่ง จำกัด

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์แบบลิสซิ่ง การเช่าเรือ การขายด้วยระบบเงินผ่อนหรือเงินเชื่อ

คณะผู้บริหาร

การให้บริการ

วัตถุประสงค์ในการให้บริการรับขนส่งสินค้าทั่วไป ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และบริการ เรือบรรทุกสินค้า
เรือยนต์ลากจูง รถบรรทุก รถแบ็คโฮล และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพร้อมทั้งรับจัดทำสตีวีโดร์บนเรือเดินสมุทร
โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ

กลุ่มลูกค้าหลัก

บริษัท พรปิยะณาน โลจิสติกส์ จำกัด ทำประกันภัยคุ้มครองสินค้าและทรัพย์สินของลูกค้าด้วยการจัดทำประกันภัย P&I Club และ
Total Loss โดยมีกรมธรรม์คุ้มครองความสูญเสียมูลค่าสูงสุดต่อครั้ง ถึง 500,000,000 USD ครอบคลุมทั้งสินค้า ทรัพย์สิน บุคคล และสิ่งแวดล้อม ลูกค้าผู้ใช้บริการจึงเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการของเราว่าสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างครบถ้วนและปลอดภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมอบรมหลักสูตร "The Professional Selling"

โดยวิทยากร คุณทวีเกียรติ เทอดเผ่าพงศ์ ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์การตลาดบมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์อาคารธรรมาคาร (Floating office) อู่ ASIMAR

>>คลิก ดูรูปบางส่วนของกิจกรรม<<
/><br><br>
										<h2>การฝึกอบรม ตามแผนฝึกสถานีฉุกเฉิน</h2>
										<ul class=
 • Posted On: 26 กุมภาพันธ์ 2561
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ได้ทำการจัดฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ (เรือโฟรคติ้งเครน PC.4 ณ บริเวณเกาะสีชัง) ตามแผนการฝึกสถานีฉุกเฉิน เพื่อให้พนักงานเรือได้เกิดความรู้ความเข้าในและสามารถให้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริง และทำการตรวจสภาพอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

  อ่านต่อ

  พิธีทำบุญ บริษัท พรปิยะฌาณ โลจิสติกส์ จำกัด

  วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานประชาอุทิศ

  โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญและรับประทานอาหารร่วมกัน

  ติดต่อสอบถาม

  ติดต่อได้ที่

  1011 ชั้น 18 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
  เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

  ( เบอร์โทรศัพท์: 02-683-3188 )( E-mail: wanwisa@ppyc.co.th )